Finike

Finike

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ili'ne bağlı bir ilçe olan Finike'nin doğusunda Kumluca, batısında Kaş, kuzeyinde Elmalı ilçeleri, güneyinde de Akdeniz ile çevrilidir.

Antalya ili'nin batı kesiminde, Finike Körfezi'nin de batı kıyısında yer alır. Yörenin kuzeyinde Kohu Dağı'nın güney yamaçları, kuzeydoğu ve doğusunda Bey Dağları'nın güney uzantıları, orta kesiminde de Alaca Dağ bulunmaktadır. Bunlardan etekleri ormanlarla kaplı olan Alaca Dağ kıyıya dik olarak uzanır. Kohu Dağı ile Bey Dağları'nı birbirinden ayıran Avlanbeli Geçidi aynı zamanda Elmalı-Finike bağlantısını sağlar.

Finike Ovası küçük akarsuların getirdiği alüvyonlarla Finike Körfezi'ni doldurmuş ve ovanın oluşmasına neden olmuştur. Bu ova Avlan Gölü'nün sularından kaynaklanan Başgöz Çayı ve Bey Dağları'ndan çıkan Alakır Çayları ile sulanır.

Finike ilçesinde antik çağlardan günümüze kadar gelen Idebessos, Liymra, Erinos, Coridalla  ve Arykanda gibi antik kentler bulunmaktadır. Likya'nın önemli kentlerinden Idebessos'da yapılan kazılar ilk yerleşimin yörede MÖ.2000'lerde başladığını göstermiştir. MÖ. 3000'den sonra Teke Yarımadası'nda yerleşimin yoğunlaştığı görülmüştür.

Likya bölgesi ile birlikte Finike de MÖ.VI.yüzyıldaki pers istilasına kadar bağımsız olarak kalmıştır. Doğu Akdeniz ticaretinin gelişmesinde diğer kentlerle birlikte pay sahibi olmuş ve gelişmiştir. MÖ. 330 yılında Büyük İskender önemli bir direnişle karşılaşmadan Likya'yı ele geçirmiş, Finike'ye de hakim olmuştur. İskender'in ölümünden (MÖ.333) sonra, Suriye, Mısır ve Rodos'un egemenliğini kabul etmiş, MÖ.II.yüzyılın başlarında Lymra Beyi Perikles, Likya birliğini sağlamış, Finike de bunun içinde yer almışsa da  Akdeniz korsanları buraya da egemen olmuştur. MÖ.67'de Roma generali Pompeus, yöreyi korsanlardan temizleyerek Finike'ye de hakim olmuştur. MS.43'te Roma İmparatoru Caldius Likya ile Pamphilya bölgelerini birleştirerek yeni bir eyalet oluşturmuş ve adını da Likya-Pamphilya olarak değiştirmiştir. Finike de bu eyaletin içerisinde kalmıştır. Romadan sonra bir süre Bizanslıların egemenliğinde kalmış, Arap akınlarından zarar görmüştür.

Malazgirt Savaşından (1071) sonra, Finike ve yöresi Selçukluların denetimi altına girmiştir. 1207-1308 yılları arasında Selçuklu egemenliğinde kalan yöreye, Orta Asya'dan gelen Teke Boyu yerleşmiş ve Tekelioğlu Beyliği kurulmuştur. Tekelioğullarının hakimiyeti 1361 yılına kadar sürmüş, Osmanlılar tarafından beyliğin ortadan kaldırılmasıyla da yöre Osmanlı'ların egemenliğine geçmiştir.

XIX.yüzyılın sonlarında Konya vilayetinin Teke sancağında Elmalı kazasına bağlı bir nahiye olan Finike, 1914'de ilçe yapılmıştır.  Finike, l. Dünya savaşı sırasında, 1919-1921 yılları arasında İtalyanlar’ın kısa süren işgalleri atanda kalmıştır. İstiklal Savaşı'ndan sonra  İtalyanlar Finike'den çekilmişlerdir. Cumhuriyet döneminde de Finike, Antalya’ya bağlı ilçe statüsünü sürdürmüştür.

Günümüzde Finike, antik çağ kentlerinden Limyra ve Arykanda'nın  kalıntılarının bulunduğu, arkeolojik yönden önemli bir merkezdir. Ayrıca doğa ve denizin birleştiği bir turizm beldesi olup, portakalları ile ünlüdür.

Bey Dağları
Bey Dağları

Toros Dağları’nın batı uzantılarından Bey Dağları, Antalya sınırları içindedir. Bey Dağları grubu, Antalya Körfezi'nin batısında, kuzey-güney doğrultusunda körfeze paralel olarak uzanır. 600-3086 m.

Alaca Dağ
Alaca Dağ

Alaca Dağ, Kohu Dağı'ndan başlayarak güneye doğru uzanıp Finike ile Kaş'ı birbirinden ayıran bir dağdır. En yüksek tepesi 2336 m. ile Toynak Karlığı Tepesi'dir. Alaca Dağ'ın tüm etekleri ormanlarla kaplıdır. Denize dik iner.

Setur Finike Marina
Setur Finike Marina

1997 yılında yat limanının marinaya dönüştürülmesiyle hizmete giren Setur Finike Marina 350 denizde, 150 karada toplam 500 yat kapasitesine sahiptir. Setur Finike Marina'da verilen hizmetler 70 m'ye kadar olan yatlar için güvenli bağlama imkanı ve tonoz sistemi, her yat için elektrik (220-380 V.) su ve telefon bağlantısı..

Phaselis
Phaselis

Phaselis Antik Kenti, Antalya-Finike sahil yolunun 35. km'sindedir. Antik kaynaklardan Phaselis'in M.Ö. 690 yılında Rodoslu kolonistlerce kurulduğu anlaşılmaktadır.

Arycanda
Arycanda

Arycanda Antik Kenti, Elmalı-Finike karayolunun tam yarısında Arif köyü yakınında Aykırıçay'ın (antik Arykandos Nehri) batı yamacında yer alır.

Finike-Ördübek Yaylası
Finike-Ördübek Yaylası

Finike-Ördübek Yaylası, Finike-Elmalı karayolunun 41. km’sinden batıya dönülerek 6 km. stabilize yolla ulaşılır. Yaz aylarında Finike'den minibüslerle ulaşmak mümkündür.

Finike Sahilleri
Finike Sahilleri

Finike Sahilleri, ince kumları ve güzel manzarası ile Akdeniz sahilleri'nin tabii plajlarına sahiptir.

Limyra
Limyra

Limyra Antik Kenti, Antalya'nın Finike ilçesinin 4 km. kuzeydoğusunda Toçak Dağı güney eteğindedir. M.Ö. 5. yüzyıldan beri varolduğu bilimektedir. Asıl faal dönemi M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısındadır.